Θερινό Σχολείο Εργαστηρίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό 
Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 
(http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό 
σχολείο διάρκειας 6 ημερών, με θέμα “Recent developments on financial 
crime, corruption and money laundering: European and international 
perspectives”.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 6-11 Ιουλίου 2020 στη 
Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών 
ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και 
ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ. 
Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων την 
πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, 
τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα 
εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών 
στοιχείων και δήμευσης, των εξωχώριων εταιριών, της διαφθοράς κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: 
https://law.auth.gr/en/anti-corruption/summer-school-2020

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2020. 
Προβλέπονται μειωμένα δίδακτρα για όσους υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 
μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020.