Σύνταξη καταλόγου συνδίκων πτωχεύσεων για το έτος 2015.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                  Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΔΙΚΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

    Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007, ΦΕΚ 153/10.7.2007): «Σύνδικος διορίζεται δικηγόρος που έχει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία, από κατάλογο που καταρτίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για κάθε ημερολογιακό έτος, με βάση αιτήσεις των ενδιαφερομένων δικηγόρων».
    Για την σύνταξη του καταλόγου για το έτος 2015, που θα τεθεί στη διάθεση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – τμήμα πτωχεύσεων – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει πενταετή δικηγορία να δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους στο γραφείο 8 (Πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μέχρι 17.10.2014.
    Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι που θα ζητήσουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνδίκων, δεν θα μπορούν να αποποιηθούν το διορισμό τους για λόγους που ανάγονται σε φόρτο εργασίας από την άσκηση της δικηγορίας. Για αποποίηση του διορισμού τους θα πρέπει να υπάρχει πλήρως δικαιολογημένος και αποχρών λόγος.
    Οι δικηγόροι που θα διορισθούν σύνδικοι, σύμφωνα με την αριθ. 25114/2004 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 534/29.3.2004) οφείλουν να καταθέσουν στο Δικηγορικό Σύλλογο τα κατωτέρω ποσά από τις αμοιβές που θα λάβουν, με την ακόλουθη αντιστοιχία:
Α) Έως ποσό 5.870,00 € παρακράτηση ποσοστού 10%
Β) Από 5.870,01 € έως 11.739,00 € παρακράτηση ποσοστού 20%.
Γ) Από 11.739,01 € έως 17.608,00 €  παρακράτηση ποσοστού 25%.
Δ) Από 17.608,01 € έως 23.478,00 € παρακράτηση ποσοστού 27%.
Ε) Από 23.478,01 € έως 29.347,00 € παρακράτηση ποσοστού 30%.
ΣΤ) Από 29.347,01 € και άνω παρακράτηση ποσοστού 35%.
Ποσοστό 4% από τα παραπάνω παρακρατούμενα ποσοστά δικηγορικής αμοιβής, θα διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων διαχειρίσεως του σχετικού λογαριασμού.
Σε περίπτωση μη καταβολής στο Δ.Σ.Θ. των ποσών αυτών, θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις.

            Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης