Σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα για το έτος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Προκειμένου να συνταχθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων  για οικονομικά θέματα για το έτος 2024, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους, να υποβάλουν δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την 22 Σεπτεμβρίου  2023.

           Απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης αντιγράφου: – Πτυχίου Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων οικονομικών θεμάτων.

              Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                               Χρήστος Ε. Βρίκος