Συνδρομή Ιδιοκτητών και Υπηρεσιών για τη διαδικασία ανασύστασης του απολεσθέντος φακέλου της υπ’ αρ. 341/57 Άδειας Προσθήκης απο το γραφείο Αρχείου Δόμησης του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο,

Συνημμένα αρχεία: