ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩN ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ -ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩN ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ –ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

 

Σε συνέχεια της προηγηθείσας ανακοίνωσης –πρόσκλησης  σχετικά με τον ορισμό Δικηγόρων Προέδρων και Μελών για την συγκρότηση Επιτροπών Ενστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Δήμος Θέρμης – Θερμαϊκού) σας ενημερώνουμε ότι ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής , η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στη συνημμένη υπ’ αρ 538/9.2.2012 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ,όπως ισχύει. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής ορίζεται στις συνημμένες υπ’ αρ 28198/02-06-2019 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ και  29134/21.6.2017 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΝ και Οικονομικών .

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία  των σχετικών δηλώσεων λήγει αύριο 15.1.2020