ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΕΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΕΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Συνημμένα αρχεία: