Σημαντική ενημέρωση για ρυθμίσεις της νέας από 3.4.2021 ΚΥΑ

Από την αναλυτική συσχέτιση του νόμου 4790/31.3.2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» και της με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/3.4.2021 ΚΥΑ που ακολούθησε με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» προκύπτουν διάφορα ζητήματα που αφορούν τις αναστολές των προθεσμιών και των παραγραφών καθώς και τα επί μέρους αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται ότι επιτρέπεται η συζήτηση. Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για να τεθούν άμεσα ερωτήματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό να αποσαφηνιστούν όλα τα κρίσιμα θέματα που ανέκυψαν και τη νομοθετική ρύθμισή τους. Η αρχική ενημέρωση ότι στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ προστίθεται η προθεσμία των δέκα (10) ημερών του άρθρου 83 παρ 1α ήδη επιδέχεται και διαφορετικής ερμηνείας λόγω της ειδικότερης αναφοράς του άρθρου 84 παρ 1β και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ