Σημαντική ενημέρωση: έκδοση νέας ΚΥΑ 3.4.2021 – αλλαγές στη λειτουργία των Δικαστηρίων

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/3.4.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Με την εν λόγω ΚΥΑ η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται επιγραμματικά ότι:

 • Ποινικές δίκες: πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους που συμπληρώνουν τον χρόνο προσωρινής κράτησης, των κακουργημάτων ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2021, των πλημμελημάτων ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.8.2021. Προσοχή: δεν αναστέλλονται πλέον οι προθεσμίες (ενδίκων μέσων κλπ.), οι οποίες εκκινούν από την Τρίτη, 6.4.21 (βλ. άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β’ της ΚΥΑ) και λαμβάνουν επιπλέον 10 μέρες σύμφωνα με το άρθρο 84 Ν. 4790/2021.
 • Διοικητικές δίκες: διεξάγονται εφόσον υποβληθεί κοινή ή ξεχωριστή δήλωση συζήτησης από όλους τους διαδίκους. Εξακολουθούν να αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Πολιτικές δίκες:
 • Στις ειδικές διαδικασίες σε πρώτο βαθμό οι δίκες ανακοπών κατά εκτέλεσης, εργατικών, διατροφών και εκουσίας με αντικείμενο την κήρυξη διαθήκης κυρίας και την δικαστική συμπαράσταση διεξάγονται κανονικά με εξέταση μαρτύρων. Επίσης, διεξάγονται κανονικά με εξέταση μαρτύρων οι αντίστοιχες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (εργατικά, ανακοπές-αναστολές κατά εκτέλεσης, διατροφές). Οι λοιπές δίκες της εκουσίας σε πρώτο βαθμό (και δίκες Ν. 3869/2010) διεξάγονται μόνον με ένορκες βεβαιώσεις και μόνον εφόσον υποβληθεί την προτεραία δήλωση από όλους τους διαδίκους. Οι λοιπές δίκες της ειδικής διαδικασίας (αυτοκίνητα, μισθώσεις, κλπ.) καταλαμβάνονται από την αναστολή και δεν διεξάγονται.
 • Στις δίκες της νέας τακτικής δεν προβλέπεται κάποια διαφοροποίηση, καθώς ήδη έχουν εκκινήσει οι προθεσμίες οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (προτάσεις-προσθήκες νέας τακτικής). Σημειώνεται ότι σε αυτές τις προθεσμίες έχουν προστεθεί και δέκα (10) επιπλέον μέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 Ν. 4790/2021.
 • Στις ειδικές διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό: διεξάγονται κανονικά οι δίκες με αντικείμενο εργατικά, διατροφές, ανακοπές κατά εκτέλεσης, είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση είτε με δήλωση έστω του ενός διαδίκου. Επίσης, οι δίκες της εκουσίας διαδικασίας σε β’ βαθμό (και του Ν. 3869/2010) διεξάγονται κανονικά, με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων. Οι λοιπές δίκες της ειδικής διαδικασίας σε β’ βαθμό (αυτοκίνητα, μισθώσεις, κλπ.) καταλαμβάνονται από την αναστολή και δεν διεξάγονται.
 • Στην τακτική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό: δεν προβλέπεται εξαίρεση από την αναστολή και συνεπώς οι σχετικές υποθέσεις δεν εκδικάζονται.
 • Προσοχή: με τη νέα ΚΥΑ δεν αναστέλλονται πλέον οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 83 ν. 4790/2021. Οι προθεσμίες αυτές επανεκκινούν από την Τρίτη, 6.4.21 (βλ. άρθρο 14 παρ. 1 εδ. Β’ της ΚΥΑ).
 • Ειδικά για τις προθεσμίες  των άρθρων 4Δ,4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010 ισχύουν  τα εδάφια  γ) και δ) του αρ. 83 του ν. 4790/31.3.2021. Τα χρονικά διαστήματα τυχόν ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των αντίστοιχων ΚΥΑ που εκδόθηκαν και αφορούν το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010. Το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας, υπολογίζεται στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4765/2021, όπου υπήρξαν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα αναστολής προθεσμιών και ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών συνεπεία των αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι προθεσμίες αυτές δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, οι οποίες έληγαν στις 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021, δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον πέντε (5) ημέρες.
 • Διενεργούνται οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών (υπό τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 83 και 86 του ν. 4790/2021).
 • Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων τίθενται σε ισχύ την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το καθεστώς της προηγούμενης ΚΥΑ.
 • Κτηματολογικά γραφεία και Υποθηκοφυλακεία: προβλέπεται ότι λειτουργούν για όλες και όχι μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, τηρώντας τα μέτρα προστασίας και σύμφωνα με τις πράξεις των προϊσταμένων τους.

Τέλος, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους συναδέλφους να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας και σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 5.4.2021 θα πραγματοποιούνται στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ δωρεάν rapid test σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και των προϊσταμένων των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Για να δείτε τη νέα ΚΥΑ πατήστε ΕΔΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: