ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Υ.Α.Σ.(Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας ) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μετά από  συνεννόηση της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με το Ι.Κ.Δ.Θ  και το ΔΣΘ αναφορικά με το ζήτημα  της απόδειξης έναρξης και λήξης της  αναστολής των προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ που συνεπάγεται η   έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για  τη διεξαγωγή της Υ.Α.Σ αλλά και η τυχόν συμφωνία εκούσιας προσφυγής  της διαφοράς σε διαμεσολάβηση ( άρθρο 9 παρ 1 και 3 ν. 4640/2019) υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ) η οποία απέστειλε  την με αριθμό  26/2021 Γνώμη της που σας παραθέτουμε. Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της Γραμματείας του Πρωτοδικείου συστήνεται , σε όποιον επιθυμεί, να συνυποβάλλει μετά του φακέλου του το συνημμένο έντυπο με αναφορά στις κρίσιμες ημερομηνίες για τον υπολογισμό των ανωτέρω αναστολών. Τέλος,  όσοι συνάδελφοι, δεν έχουν προσκομίσει τα  αναφερόμενα στην ως άνω Γνώμη αποδεικτικά έγγραφα, ενώ   έχουν ήδη κάνει χρήση της κατ’ άρθρο 9 ν.4640/2019 αναστολής,  μπορούν να τα συμπληρώσουν στο φάκελο της αγωγής τους ,σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου,κατά προτίμηση όταν προσδιοριστεί η ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης.