Για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: