ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρίνιση για το χρονικό σημείο έναρξης της αναστολής προθεσμιών στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρίνιση για το χρονικό σημείο έναρξης της αναστολής προθεσμιών στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών

 

Με το με αρ. πρωτ. 1900/6.4.2021 έγγραφό του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνας, υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κ. Νάστα, προκειμένου αφενός να αποσαφηνιστεί ότι δυνάμει της Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/2020 (ΦΕΚ Β’ 4777/29.10.20) ΚΥΑ η προσωρινή αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών ξεκίνησε στις 30.10.2020 και 29.10.2020 αντίστοιχα, ενώ ο Ν. 4790/2021 (άρ. 83) κάνει γενική αναφορά για έναρξη της ως άνω αναστολής από 7.11.2020, αφετέρου να αποκλειστεί ο κίνδυνος παρερμηνείας και κατ’ επέκταση ο κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων.

Σε απάντηση του ως άνω αιτήματος, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης εξέδωσε τη με αριθμό 13/7.4.2021 Πράξη με την οποία διευκρινίζεται ότι “για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η αναστολή προθεσμιών εκκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2020 και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών η αναστολή προθεσμιών εκκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2020”.

Θέλουμε να βεβαιώσουμε τους συναδέλφους ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης παρακολουθεί επισταμένως τις διατάξεις των εκάστοτε εκδοθησόμενων ΚΥΑ και παρεμβαίνει, όπου είναι εφικτό, για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.

 

Επισυνάπτονται:

-Το με αρ. πρωτ. 1900/6.4.2021 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣΘ

-H με αρ. 13/7.4.2021 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης