ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Άνοιξε ο Β κύκλος πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια/εισαγγελίες

Ξεκίνησε την Πέμπτη 30/09/2021 η υποβολή αιτήσεων Β’ Κύκλου για Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια/εισαγγελίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», με MIS 5039505, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 2400 Αποφοίτους Νομικών σχολών που θα πραγματοποιήσουν το σύνολο της προβλεπόμενης υποχρεωτικής άσκησης, διάρκειας 18 μηνών μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Οι ασκούμενοι Δικηγόροι θα απασχοληθούν επ’ αμοιβή για 12 μήνες σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες της χώρας και για 6 μήνες σε Δικηγόρο/Δικηγορική Εταιρία. 
Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων διενεργείται με βαθμολόγηση βάσει ειδικά σχεδιασμένων κριτηρίων μοριοδότησης, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τους κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερους.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος https://dpa.moj.gov.gr, στο οποίο περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Β’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης είναι η Κυριακή 10/10/2021 και ώρα 23:59.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ασκούμενοι δικηγόροι θα αποκτήσουν: 
α) χρήσιμες νομικές γνώσεις για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, και
β) πρακτική εμπειρία από τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Κάθε ασκούμενος δικηγόρος θα λαμβάνει μηνιαίως εξακόσια (600) ευρώ μεικτά. 

Προϋπόθεση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» είναι η δυνατότητα λήψης κωδικών πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, που αποτελεί για τα τρίτα συστήματα, φορέα Εμπιστοσύνης πιστοποίησης Δικηγορικής Ιδιότητας.
Όσοι έχουν ήδη παραλάβει τους Κωδικούς τους μπορούν απρόσκοπτα να υποβάλλουν την Αίτησή τους.
Όσοι δεν έχουν παραλάβει τους Κωδικούς τους θα πρέπει άμεσα να προσέλθουν στις Υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων, να υποβάλουν τα προβλεπόμενα για εγγραφή Ασκούμενου Δικηγόρου δικαιολογητικά που είναι:
1.    Αίτηση Εγγραφής 
2.    Αντίγραφο πτυχίου ή αντί του πτυχίου βεβαίωση ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του 
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα των άρθρων 26, 62, 63 του Κώδικα Δικηγόρων.
4.    Βεβαίωση Επάρκειας για ξένα πανεπιστήμια σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 του Κώδικα Δικηγόρων.
5.    Κατάθεση αντίγραφου ΑΔΤ ή Διαβατήριο σε ισχύ.
6.    Δύο πρόσφατες Φωτογραφίες
Ο απόφοιτος μετά την φυσική πιστοποίησή του εγγράφεται στους καταλόγους του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και παραλαμβάνει ο ίδιος τους Κωδικούς πρόσβασης στο ΟΠΣ Ολομέλειας.
Ο υποψήφιος Ασκούμενος με την ένταξή του στο Πρόγραμμα καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που είναι:
7.    Βεβαίωση έναρξης Άσκησης στα Δικαστήρια / Εισαγγελίες
8.    Μεγαρόσημα ΤΑΧΔΙΚ 
9.    Παράβολο Εγγραφής 
και ο Δικηγορικός Σύλλογος του εκδίδει την ταυτότητα Ασκούμενου Δικηγόρου.