ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ) ΚΑΙ ΤΕΑΔ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ)
 ΚΑΙ ΤΕΑΔ
    Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-57 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15.7.2010 τ.Α΄) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους που οφείλουν στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα:

Α. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση    80% στα πρόσθετα τέλη.
Β. Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 60% στα πρόσθετα τέλη.
Γ. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης για κάθε Τομέα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 €.

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να τύχουν της άνω ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 15.10.2010 για εφάπαξ εξόφληση ή για ρύθμιση οφειλών σε δόσεις, εφόσον έχουν καταβάλει την εισφορά του 2009 και στη περίπτωση της τμηματικής εξόφλησης και παράβολο 50 €. Στην άνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι εργοδότες.
Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί μετά την 15.10.2010 τα άνω ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα για τις άνω περιπτώσεις.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον ΤΑΝ και ΤΕΑΔ ζητεί επιτακτικά την εξάλειψη της προϋπόθεσης καταβολής της εισφοράς του 2009, για να καταστεί δυνατή η ρύθμιση των οφειλών, λόγω της απίστευτης οικονομικής κρίσης που υφίστανται ήδη οι δικηγόροι.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                    Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης