ΨΗΦΙΣΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Όπως είναι γνωστό, για τις περιοχές που τελούν σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθ. 14 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε καταχώριση εγγραπτέας πράξης στα κτηματολογικά φύλλα συνοδεύεται υποχρεωτικά από «κυρωμένο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη». Όμοια πρόβλεψη υπάρχει και το άρθ. 14 παρ. 5 του ίδιου νόμου που αφορά την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα εμπράγματων δικαιοπραξιών, ενώ η μη επισύναψη στις τελευταίες αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος επάγεται την  ακυρότητά τους.

Οι πιο πάνω προβλέψεις, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος του Εθνικού Κτηματολογίου, αποσκοπούν στη διασφάλιση της δυνατότητας ταυτοποίησης του ακινήτου, για το οποίο ζητείται η καταχώριση της εγγραπτέας πράξης, καθώς το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος απεικονίζει την υφιστάμενη γεωμετρική κατάσταση του ακινήτου κατά το χρόνο της καταχώρισης της πράξης.

Ήδη για τις περιπτώσεις των εμπράγματων δικαιοπραξιών έχει γίνει δεκτό με την Α.Π. Οικ.0920314/16-6-2009 εγκύκλιο της τότε Υποδιευθύντριας της Νομικής Δ/νσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (αρ. πρωτ. εισερχ. ΔΣΘ 6070/19-6-2009) ότι «κατά την κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας είναι επιτρεπτή η επισύναψη αντιγράφου από το πρωτότυπο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, που έχει προηγουμένως επισυναφθεί σε άλλη δικαιοπραξία με μνεία ότι πρόκειται για επικυρωμένο αντίγραφο, που προέρχεται εκ πρωτοτύπου επισυναφθέντος σε προηγούμενη πράξη. Μοναδική προϋπόθεση για την παραδεκτή χρήση του επικυρωμένου αντιγράφου είναι η απεικονιζόμενη σε αυτό γεωμετρική κατάσταση του ακινήτου να συμπίπτει με την ισχύουσα κατά το χρόνο κατάρτισης της εμπράγματης δικαιοπραξίας γεωμετρική κατάσταση, δηλαδή αυτή (η γεωμετρική κατάσταση) να μην έχει αλλοιωθεί συνεπεία γεωμετρικών μεταβολών οιασδήποτε προέλευσης (π.χ. λόγω εγγραπτέας πράξης, διόρθωσης).».

Η ως άνω ερμηνεία που αφορά τη δυνατότητα επισύναψης αντιγράφου από το πρωτότυπο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος είναι ορθή και πρέπει για την ταυτότητα του νομικού λόγου να ισχύσει όχι μόνο για τις εμπράγματες δικαιοπραξίες, αλλά για όλες τις εγγραπτέες πράξεις, των οποίων προβλέπεται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα (εμπράγματες αγωγές, κατασχέσεις, υποθήκες κ.λπ.).

Εξάλλου, δεδομένου ότι τα Κτηματολογικά Γραφεία υπάγονται πλέον στο συσταθέν διά του Ν. 4512/2018 ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρέπεται ότι τυγχάνει εφαρμογής και για αυτά η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες (άρθ. 1 του Ν. 4250/2014).

Σημειώνεται δε ότι η έκδοση κάθε πρωτότυπου κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος κοστίζει 21,60€ (15€ το ανταποδοτικό τέλος + 3€ το μεγαρόσημο για την αίτηση + 3,60€ ΦΠΑ), ποσό το οποίο καλούνται να καταβάλουν οι συναλλασσόμενοι πολίτες που επισπεύδουν την καταχώριση εγγραπτέας πράξης.

Η υποχρέωση να επισυνάπτεται σε κάθε αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης πρωτότυπο και όχι αντίγραφο ήδη εκδοθέντος αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, εφόσον δεν έχει επέλθει αλλαγή στη γεωμετρική κατάσταση του ακινήτου, δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πλην του εισπρακτικού.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αντιλαμβανόμενος τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας της χώρας μας κατά τα τελευταία χρόνια θεωρεί ότι, εφόσον δεν έχει επέλθει αλλαγή στη γεωμετρική κατάσταση των ακινήτων που αφορούν οι εγγραπτέες πράξεις, πρέπει για την καταχώριση των τελευταίων στα κτηματολογικά φύλλα να γίνονται δεκτά και απλά ευκρινή αντίγραφα ήδη εκδοθέντων αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος, άλλως επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα αυτών που επισυνάφθηκαν σε προηγούμενες πράξεις.

Για τους λόγους αυτούς

Α) Ζητεί από τους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων, στους οποίους απευθύνεται το παρόν, να μην απαιτούν για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων πρωτότυπα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος, αλλά να κάνουν δεκτά, εφόσον δεν έχει επέλθει αλλαγή στη γεωμετρική κατάσταση του ακινήτου, και απλά ευκρινή αντίγραφα ήδη εκδοθέντων αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος, άλλως επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα αυτών που επισυνάφθηκαν σε προηγούμενες πράξεις.

Β) Απευθύνει το παρόν ψήφισμα:

Ι) Προς τους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων της περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΙΙ) Προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Γ) Κοινοποιεί το παρόν ψήφισμα:

Ι) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΙΙ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΙΙΙ) Προς τον Υπουργό Οικονομικών.

ΙV) Προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του Εφετείου Θεσσαλονίκης»

V) Προς τον Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Ν. Θεσσαλονίκης