Ψήφισμα ολομέλειας προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στις 23/2/2012

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                        Αθήνα, 23/2/2012
                                                 Αρ. Πρωτ. 72

Προς
1)Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
2) Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
3) Τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου
4) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Χρήστο Παπουτσή
5) Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας,
που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2012, εξέδωσε
το ακόλουθο Ψήφισμα:

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη σοβαρές και αυξανόμενες αναφορές και καταγγελίες από δικηγόρους και άλλους για υφαρπαγή δικηγορικής ύλης και άμεσα και συγκεκαλυμμένα.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με τις αναφορές και τις καταγγελίες, σε τέτοιες πρακτικές υφαρπαγής έχουν προχωρήσει τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και ομαδικά σχήματα, όπως οι λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟς), οι οποίες περιέργως έχουν πολλαπλασιαστεί εκπληκτικά σε αριθμούς τα τελευταία χρόνια.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το δικηγορικό επάγγελμα είναι επάγγελμα κατοχυρωμένο από το νόμο για τους λόγους που ο νομοθέτης έχει διαχρονικά κρίνει (βλ. ενδεικτικά άρθρο 39, ΝΔ 3026/1954 (ΦΕΚ Α΄ 235), ΠΔ 81/2008 (ΦΕΚ Α΄ 120), Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, Οδηγίες 77/249/ΕΟΚ και 98/5/ΕΚ). Το δε άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα (αντιποίηση δικηγορίας) τιμωρεί όσους αναλαμβάνουν δικηγορικές εργασίες χωρίς να είναι δικηγόροι.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι βάσει της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας οι νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα επιτρέπεται να αναλαμβάνονται και προσφέρονται μόνο από δικηγόρους.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι ο νόμος συνοδεύει και εξισορροπεί το ανωτέρω επαγγελματικό προνόμιο –αποκτημένο μετά από σπουδές και πρακτική εξάσκηση– με ένα εκτεταμένο σύνολο σοβαρών ευθυνών, περιορισμών και συνεπειών για τον δικηγόρο (βλ. επιπλέον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων).
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την υπενθύμιση και προς κάθε δικηγόρο ότι οι δικηγορικές υπηρεσίες παρέχονται επ’ ονόματι του κάθε δικηγόρου με άμεσο και ευθύ επαγγελματισμό και όχι για λογαριασμό και στο όνομα τρίτου προσώπου.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ, επιπλέον, προς τον κάθε δικηγόρο ατομικά ότι για το σκοπό της εξασφάλισης θεμιτών επαγγελματικών ηθών και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας, ο νόμος απαγορεύει την παροχή δωρεάν δικηγορικών υπηρεσιών, παρά μόνο σε πολύ λίγες ειδικά απαριθμούμενες περιπτώσεις ηθικής φύσης (άρθρο 5 § 12, Νόμος 3919/2011).
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι καμία περίπτωση υφαρπαγής δικηγορικής ύλης και δυσφήμισης του δικηγορικού επαγγέλματος δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή με κανένα τρόπο. Ως εκ τούτου ΔΗΛΩΝΕΙ την αγανάκτηση και την εξάντληση της ανεκτικότητάς του.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει ήδη επιδιώξει την απόδοση ευθυνών σε ένα σύνολο φυσικών και νομικών προσώπων που επιχείρησαν ή υφάρπαξαν δικηγορική ύλη.
ΔΗΛΩΝΕΙ την ετοιμότητά του και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΕΙ περαιτέρω ότι οποιοσδήποτε άλλος μη δικηγόρος αναλάβει νομικές υποθέσεις και νομικές συμβουλές με αμοιβή ή με την αρχική υπόσχεση έλλειψης αμοιβής θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες.
ΚΑΛΕΙ τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να αποφεύγουν να συναλλάσσονται σε νομικές υποθέσεις τρίτων με πρόσωπα που δεν είναι αποδεδειγμένα δικηγόροι.
ΚΑΛΕΙ τους πολίτες και τους αλλοδαπούς κατοίκους της Ελλάδος, που έχουν ανάγκη νομικής προστασίας ή νομικών συμβουλών, να αποφεύγουν να συναλλάσσονται με πρόσωπα και μορφώματα που δεν είναι δικηγόροι αλλά κάθε άλλης ταυτότητας.
ΚΑΛΕΙ την κυβέρνηση να αποφύγει στο μέλλον να εντάξει σε όλες τις προκηρύξεις και προγράμματα παροχής νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας κάθε είδους (legal aid) προς οποιεσδήποτε πληθυσμιακές ομάδες, άτομα, εταιρίες ή φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟς και άλλων σωματειακής μορφής οργανώσεων, που δεν είναι δικηγόροι και δεν ενεργούν άμεσα στο όνομά τους.
ΚΑΛΕΙ κάθε δικηγόρο να αναφέρει το γρηγορότερο δυνατό στον δικηγορικό του σύλλογο κάθε περιστατικό α) υφαρπαγής δικηγορικής ύλης, β) ανάθεσης νομικών εργασιών σε μη δικηγόρους και γ) παροχής νομικών υπηρεσιών χωρίς καταβολή δικηγορικής αμοιβής, ώστε τα περιστατικά αυτά να τυγχάνουν γρήγορης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να κοινοποιήσει το παρόν ψήφισμα στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών,  Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών προς γνώση τους καλώντας τους να αναλάβουν τις δικές τους ενέργειες προς εφαρμογή της νομοθεσίας.
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ, τέλος, να προχωρήσει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη προς υπεράσπιση του δικηγορικού επαγγέλματος και της φήμης του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ