Ψήφισμα Δ.Σ.Θ.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με βάση στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης διαπιστώνεται ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, δραστηριοποιούμενες κυρίως στον κλάδο ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, παρέχοντας μεταξύ άλλων καλύψεων και νομική κάλυψη στους ασφαλισμένους τους, επιχειρούν εκ των υστέρων να επιβάλλουν μονομερώς σε συναδέλφους που παρείχαν υπηρεσίες στον ασφαλισμένο, τιμολόγια αμοιβών τα οποία υπολείπονται κατά πολύ των ελάχιστων νόμιμων αμοιβών όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 63 επ Ν. 4194/2013. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω ασφαλιστικές τα στοιχεία των οποίων είναι εις γνώσιν του Συλλόγου, δέχονται να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους τους μόνον για τις «εύλογες» αμοιβές, επιφυλάσσοντας υπέρ αυτών το δικαίωμα να προσδιορίσουν μονομερώς το «εύλογο» αυτών, παρά το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που περιήλθαν εις γνώσιν μας τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν έθεταν κανένα ανάλογο περιορισμό.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενεργώντας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το παραπάνω φαινόμενο, επιφυλασσόμενος να επανέλθει εφόσον απαιτηθεί και με την άσκηση κάθε νόμιμου μέσου.

Εφιστάται δε η προσοχή των μελών μας στα ακόλουθα: 1) απόκλιση από τις νόμιμες αμοιβές, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 63 επ Ν. 4194/2013 επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα∙ σε κάθε άλλη περίπτωση, η ελάχιστη αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 63 επ Ν. 4194/2013, 2) τα παραπάνω ελάχιστα όρια μπορούν μόνον να αυξηθούν με δικαστική απόφαση (58 § 5 Ν.4194/2013), και επιδέχονται μείωσης μόνον μετά από δικαστική απόφαση και αποκλειστικά στην περίπτωση διογκωμένου αιτήματος του ενάγοντα (58 § 5 εδ. β’ Ν. 4194/2013), 3) σε κάθε άλλη περίπτωση οι δικηγορικές αμοιβές εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 τόσο δικαστικά όσο και εξωδίκως (84 Ν. 4194/2013), 4) οι συνάδελφοι-δικηγόροι που αναλαμβάνουν το χειρισμό υποθέσεων αστικής ευθύνης ασφαλισμένων επαγγελματιών (π.χ. ιατρών, μηχανικών κ.ο.κ.), δεν συμβάλλονται με την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία διατηρεί ασφάλιση αστικής ευθύνης ο εντολέας τους και δεν έχουν καμία νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση να αποδέχονται ως αμοιβή τους την εκτίμηση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ύψος της «εύλογης» αμοιβής τους, εφόσον αυτή υπολείπεται των αμοιβών του Ν. 4194/2013.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το φαινόμενο παρεμβαίνοντας με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα και καλεί τα μέλη του να αναφέρουν άμεσα τυχόν ανάλογα φαινόμενα.