Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης- Σύσταση Ειδικού Τμήματος κατ’ άρθρο 459 Ν.4700/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.