ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δ.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΥΠΕΡ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δ.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΥΠΕΡ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Σε άσκηση πρόσθετης παρέμβασης, στον Άρειο Πάγο προχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, υπέρ της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος (ΓΟΚΕ), της Ένωσης Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ) αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια  δανειοληπτών ελβετικού φράγκου. Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. συνεκτιμώντας τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος στη χώρα μας, και σε συνέχεια  του από 12.5.2019 ψηφίσματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των αναιρεσειουσών Ενώσεων Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 90 Ν.4194/2013, στη δίκη της συλλογικής αγωγής κατά γνωστού πιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα της Ολομέλειας και εξ αφορμής της ΟλΑΠ 4/2019 Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την νομική ορθότητα της λύσης που δόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την απόφαση 4/2019 για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, υπό το φως ιδίως της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ (βλ. αποφάσεις του ΔΕΕ της 20.9.2018, OTP Bank N yrt, C-51/17 και της 14.3.2019, Zsuzsanna Dunai, C-118/17). Με δεδομένο ότι το ζήτημα αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, πολλές εκ των οποίων είναι επίδικες, ο Δ.Σ.Θ. θεωρεί ότι ο σεβασμός στην ενωσιακή δικαιοταξία θα επέβαλε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το ΔΕΕ, ώστε να υπάρξει η αναγκαία ασφάλεια δικαίου και το σύνολο των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων να επιλυθούν κατά τρόπο οριστικό, σαφή και ανεπίδεκτο αμφίσημων αναγνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο της παρέμβασης ήταν η υποστήριξη του αιτήματος των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου για την απεύθυνση προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ επί των ακόλουθων ζητημάτων: 

Α. Κατά την έννοια του άρθρου 8 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ που προβλέπει δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή, μπορεί ένα κράτος μέλος να μην ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ επιτρέποντας εμμέσως τον δικαστικό έλεγχο και ρητρών που απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου;

Β. Κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ εμπίπτουν και διατάξεις ενδοτικού δικαίου στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που απαγορεύουν τον έλεγχο ρητρών;

Γ. Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.  3 της ΣΕΕ σε συνδυασμό με το Άρθρο 288 της ΣΛΕΕ υπό την αρχή της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου, επιτρέπεται η εφαρμογή από δικαστήριο κράτους μέλους μίας διάταξης Οδηγίας αν και αυτή δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο;

Δ. Κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ μία συμβατική ρήτρα είναι πράγματι αυτοδικαίως σαφής και κατανοητή, επειδή επαναλαμβάνει μία νομοθετική διάταξη και εξαιρείται ακόμα και του ελέγχου διαφάνειας κατά τα άρθρα 4 παρ. 2 και 5 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ;

Ε. Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 και του άρθρου 5 της Οδηγίας 93/13/ΕΚ πληρούται η αρχή της διαφάνειας και υποχρέωσης προσυμβατικής ενημέρωσης του καταναλωτή, όταν για δάνειο σε συνάλλαγμα ή σε αξία συναλλάγματος, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει με μία αχρονολόγητη επιστολή τον δανειολήπτη μόνο περί των πιθανοτήτων μεταβολής συναλλαγματικών ισοτιμιών άνευ άλλης πληροφορίας ή παραδείγματος;

ΣΤ. Καταλαμβάνεται από τον έλεγχο της καταχρηστικότητας γενικού όρου συναλλαγής κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 93/13/ΕΚ η περίληψη δηλωτικού όρου σε πιστωτική σύμβαση που συνάπτει καταναλωτής με πιστωτικό ίδρυμα, η οποία αποδίδει το περιεχόμενο κανόνα ενδοτικού δικαίου του κράτους μέλους, εφόσον ο σχετικός όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο χωριστικής διαπραγμάτευσης.

Η πρόσθετη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, συζητήθηκε μαζί με την αναίρεση των καταναλωτικών ενώσεων στις 13.1.2020 στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, στην οποία μετείχαν επιπλέον ως προσθέτως παρεμβαίνοντες και 4.500 φυσικά πρόσωπα- δανειολήπτες, και η σχετική δικογραφία έκλεισε στις 20.1.2020 με κατάθεση σημειωμάτων. Τόσο οι δικηγόροι των αναιρεσειόντων όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ανέπτυξαν ενδελεχώς στα δικόγραφα τους, την αμέριστη πεποίθηση τους ότι ζήτημα αυτής της σπουδαιότητας επιβάλλεται να απαντηθεί από το φυσικό δικαστή σε θέματα κοινοτικού δικαίου, δηλαδή το ΔΕΕ. 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αναμένει την απόφαση και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί ενδελεχώς τις κοινωνικές εξελίξεις στηρίζοντας τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο οποίος με επιστολή του προς τον Δ.Σ.Θ. εκφράζει την ευγνωμοσύνη των μελών του και μεταφέρει τις ευχαριστίες τους προς τον Δ.Σ.Θ. για την υποστήριξή του, σε δίκαιες διεκδικήσεις πολιτών και καταναλωτών.