Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.