Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής (Αορίστου Χρόνου)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: