Προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση Κ.Α.ΔΙ.Θ. και Τ.Α.ΔΙ.Θ. Ενοποίηση ΤΑΔΙΘ-ΚΑΔΙΘ για Χορήγηση Παροχών Υγείας & Κοιν. Παροχών. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ(Τ.Α.ΔΙ.Θ-Κ.Α.ΔΙ.Θ)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ)
————————————————————————————————
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΤΑΔΙΘ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 12η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00 στον αίθριο χώρο του ισογείου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Μετά την 15:00 ώρα, η Γ.Σ θα συνεχισθεί σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΄΄ΚΑΨΗΣ΄΄ (Μοναστηρίου 18) με θέμα:
           «Λήψη απόφασης συγχώνευσης-ενοποίησης του ΤΑΔΙΘ με το ΚΑΔΙΘ με 
             απορρόφηση του ΚΑΔΙΘ από το ΤΑΔΙΘ και τροποποίηση του Καταστατικού
             του ΤΑΔΙΘ
             για επέκταση σε πρόσθετες παροχές υγειονομικής περίθαλψης και
             κοινωνικών παροχών επιπλέον των προβλεπόμενων από τον ΕΟΠΥΥ και
             μεταφορά δεδουλευμένων δικαιωμάτων μελών και περιουσίας στο νέο Φορέα».
Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του 50% των οικονομικώς τακτοποιημένων μέχρι την 30/06/2012 μελών του Ταμείου.
Το κείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης του καταστατικού του ΤΑΔΙΘ, που καθίσταται αναγκαία λόγω της συγχώνευσής του με το ΚΑΔΙΘ, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΔΙΘ  www.tadith.gr – Αντίγραφα διατίθενται στα γραφεία του ΤΑΔΙΘ.

Θεσσαλονίκη 25 Ιανουαρίου 2013
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                              Γεωρ.Β.Αναγνωστόπουλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α.ΔΙ.Θ)
——————————————————————————————-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του K.Α.ΔΙ.Θ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 12η Φεβρου-αρίου του έτους 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00 στον αίθριο χώρο του ισογείου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Μετά την 15:00 ώρα, η Γ.Σ θα συνεχισθεί σε αί-θουσα του Ξενοδοχείου ΄΄ΚΑΨΗΣ΄΄ (Μοναστηρίου 18) με θέμα:
        «Λήψη απόφασης συγχώνευσης-ενοποίησης του ΤΑΔΙΘ με το ΚΑΔΙΘ με 
          απορρόφηση του ΚΑΔΙΘ από το ΤΑΔΙΘ και τροποποίηση του Καταστατικού  
          του ΤΑΔΙΘ
          για επέκταση σε πρόσθετες παροχές υγειονομικής περίθαλψης και
          κοινωνικών παροχών επιπλέον των προβλεπόμενων από τον ΕΟΠΥΥ και
          μεταφορά δεδουλευμένων δικαιωμάτων μελών και περιουσίας στο νέο Φορέα».
Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του 50% των οικονομικώς τακτοποιημένων μέχρι την 30/06/2012 μελών του Ταμείου.
Το κείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης του καταστατικού του ΤΑΔΙΘ, που καθί-σταται αναγκαία λόγω της συγχώνευσής του με το ΚΑΔΙΘ, είναι αναρτημένο στην ι-στοσελίδα του K.Α.ΔΙ.Θ  www.kadith.eu – Αντίγραφα διατίθενται στα γραφεία του K.Α.ΔΙ.Θ.

Θεσσαλονίκη 25 Ιανουαρίου 2013
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεοδ.Χ.Κουροπαλάτης

Σηνημμένα:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΔΙΘ
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Α.ΔΙ.Θ
3. Ενοποίηση ΤΑΔΙΘ-ΚΑΔΙΘ για Χορήγηση Παροχών Υγείας & Κοιν. Παροχών
4. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ(Τ.Α.ΔΙ.Θ-Κ.Α.ΔΙ.Θ)