ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕ.Δ.ΜΕ. για την κατάρτιση Μητρώου Εισηγητών

Κέντρο Δικηγορικών Μελετών

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την κατάρτιση Μητρώου Εισηγητών

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ του ΔΣΘ, στο πλαίσιο διοργάνωσης σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων, διαμορφώνει Μητρώο Εισηγητών, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν ως εισηγητές, δικηγόροι του ΔΣΘ με χρόνο άσκησης δικηγορίας άνω της 10ετίας, με επιστημονική – επαγγελματική ειδίκευση σε επιμέρους τομείς δικαίου. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων εισηγητών και την ένταξη τους στο Μητρώο Εισηγητών απαιτείται η αποστολή αίτησης, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, όπου θα εκτίθεται αναλυτικώς- και θα αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο- η επιστημονική ή/και επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα δικαίου (αστικό, εμπορικό, εργατικό, ποινικό, διοικητικό δίκαιο), ο οποίος θα επιλεγεί από τον υποψήφιο. Η αίτηση που επισυνάπτεται (συμπληρωμένη) και το συνοδεύον αυτή βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλεί στο email: [email protected] μέχρι την 10.12.2019.

Ο Πρόεδρος του Κε.Δ.Με

Ευστάθιος Κουτσοχήνας

 

Συνημμένα αρχεία: