Προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, βάσει του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: