ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: