ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: