ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα