ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: