ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Συνημμένα το πλήρες κείμενο της προκήρυξης