Παράταση επειγουσών δικονομικών ρυθμίσεων στα πολιτικά δικαστήρια (ένορκες βεβαιώσεις από δικηγόρους, χρονικός διαχωρισμός πινακίου κλπ) μέχρι 31.12.2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων έως την 31/12/2021.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ζητήματα που ενδέχεται να δυσχεράνουν την εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων λαμβανομένης υπόψη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Συνοπτικά, στο άρθρο 53 προβλέπονται οι κάτωθι δικονομικές ρυθμίσεις στις πολιτικές δίκες:

1) Χρονικός καταμερισμός υποθέσεων στο πινάκιο.

2) Δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος αναβολής χωρίς παρουσία των πληρεξουσίων στο ακροατήριο, εφόσον υποβληθεί κοινό αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προτεραία (έως την 12.00) στη γραμματεία.

3) Δυνατότητα συζήτησης της υπόθεσης στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος, εφόσον υποβληθεί δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προτεραία (έως την 12.00) προς στη γραμματεία του δικαστηρίου.

4) Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων.