ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 30/6/23

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 202/22 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5577/31.10.2022
Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Η αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων
που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998
περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία:

α) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

β) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ.185/16/26.05.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2660) και ισχύει μέχρι και την 30 Οκτωβρίου 2022, παρατείνεται, για τα ίδια πρόσωπα, έως και την 30 Ιουνίου 2023.

2. Μετά την παρέλευση της 30ης Ιουνίου 2023, η υποχρέωση που
αναστέλλεται κατά παράταση σύμφωνα με την παρ. 1, συντρέχει εκ νέου και η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων, που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, που, κατά την κείμενη νομοθεσία
συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, καθώς και σε έγγραφα που συντάσσονται και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά από τα ίδια πρόσωπα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1Α της υπ’ αρ.61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.101/16/28.05.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 2681).

3. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1550) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των ειδικότερων οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως