Παραλαβή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου

Η παραλαβή των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου για τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης, γίνεται από τα γραφεία του Δ.Σ.Θ..
Η παραλαβή γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση.
Πρόχειρη βεβαίωση παρακράτησης υπάρχει και στο παρόν site στο τμήμα e-υπηρεσίες μελλών. (Απαιτείται κωδικός)