Π.Ν.Π. αναφορικά με το ευεργέτημα συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές

Σας αποστέλλουμε τη με αριθμό 84/13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με το ευεργέτημα συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον οι υπόχρεοι εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Συνημμένα αρχεία: