ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ! Πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 1/22.1.2018

Συνημμένα αρχεία: