ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

          Καλούνται οι συνάδελφοι (τουλάχιστον παρ’ εφέταις) που επιθυμούν να ορισθούν ως Πρόεδροι ή αναπληρωτές αυτών για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν αίτηση – συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χειρίζονται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών – στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι την 19.03.2020.

Αντικείμενο των ως άνω Επιτροπών είναι η σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εξέταση των κατά το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 2308/1995 αιτήσεων διόρθωσης και των κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου ενστάσεων κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς πίνακες.

 

                 Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

     Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς