Νεώτερη ανακοίνωση οργανωτικής επιτροπής για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    A΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (μέχρι και τις  21-5-2021)

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων των δικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης , γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email  της Οργανωτικής Επιτροπής:  [email protected] .

  Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών αρχίζει από τις 18-5-2021 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 21-5-2021  ημέρα Παρασκευή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Σύμφωνα με την αριθμ. 8/9.4.2021 και αριθ. 2/9.2.2021 απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

  1. Αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση – περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:

  2. Πιστοποιητικό συμπλήρωσης Άσκησης του Δικηγορικού Συλλόγου  (ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ)

  3. Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

 (Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) πρέπει να προσκομισθεί επίσης επίσημη μετάφραση του πτυχίου 

 από δικηγόρο ή μεταφραστική υπηρεσία) .

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

  2. Απόδειξη κατάθεσης ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

   Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία « Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι.ΠΕΤΡΙΔΗΣ