Νέος τρόπος υπολογισμού του Δικαστικού Ενσήμου (ΦΕΚ 18Α/25.1.2013)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο απόσπασμα του ΦΕΚ. Έχει γίνει επισήμανση με κίτρινο χρώμα στη παράγραφο που αφορά το δικαστικό ένσημο

Παράδειγμα υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου

Κεφάλαιο ………………………………………………….10.000,00 €
Δικαστικό ένσημο  8%ο Χ 10.000,00 …………………….80,00 €
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ          10% Χ 80,00 ……………………………..8,00 €
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.              5% Χ 80,00 …………………………..4,00 €
Χαρτόσημο        2,4% Χ 80,00 …………………………….1,92 €
Σύνολο ……………………………………………………………93,92 €
ΤΑΧΔΙΚ 20% Χ Δικ Ενσήμου ……………………………..16,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ………………………………………..109,92 €

Επισυνάπτεται επίσης, φύλλο εργασίας του excel με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να υπολογίζετε το δικαστικό ένσημο. Το συνημμένο φύλλο εργασίας μπορείτε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να το χρησιμοποιείτε όποτε το χρειάζεστε.