Νέα σχέδια Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση: α) το σχέδιο νέου ποινικού κώδικα, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38882/18-05-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015), «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια και β) το σχέδιο νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18-05-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015), «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Λόγω της πρόδηλης σπουδαιότητας των ως άνω Κωδίκων, το δικηγορικό σώμα, δια των συλλογικών του οργάνων, θα συμμετάσχει στην δημόσια διαβούλευση, και θα διατυπώσει προς το αρμόδιο Υπουργείο τις θέσεις του επ’ αυτών.

Προς τον σκοπό διαμόρφωσης των κοινών θέσεων του σώματος, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαβούλευσης, όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να στείλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των σχεδίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Επισυνάπτονται προς διευκόλυνση των συναδέλφων τα νέα σχέδια Ποινικού Κώδικα & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.