ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΗΣ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή

Στους πρώτους μήνες ισχύος των νέων διατάξεων το νέο σύστημα θα λειτουργεί με κατάθεση με φυσικό τρόπο.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προετοιμάζει ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης και λειτουργίας των καταλόγων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν τις αρχές του νέου δικαστικού έτους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο αυτό σύστημα θα λειτουργεί με αμιγώς φυσική κατάθεση και δη στα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Οι 3 κατάλογοι (προσημειώσεων, κληρονομητηρίων και σωματείων) θα τηρούνται κεντρικά στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάθεση υποθέσεων για τον ίδιο κατάλογο στους ίδιους δικηγόρους, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Περιφερειακών Ειρηνοδικείων.

Οι δικηγόροι που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο που θα αποσταλεί από τον οικείο Σύλλογο στο Ειρηνοδικείο (Θεσσαλονίκης) θα ενημερωθούν με σχετικό e-mail από το Σύλλογο.

 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων (δηλαδή όχι οι δικηγόροι που θα εκδίδουν τις πράξεις κλπ.) θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα εξής:

(α1) Θα προσέρχονται στο Ειρηνοδικείο με φυσική παρουσία στο χώρο που θα υποδείξουν τα Ειρηνοδικεία.

(α2) Θα καταθέτουν το φάκελο που θα πρέπει να περιέχει τα αναγκαία κατά το νόμο έγγραφα και μεταξύ άλλων τα γραμμάτια των δικηγόρων και το ειδικό γραμμάτιο του ν. 5095/2024 για την αποζημίωση του δικηγόρου που είναι ορισμένος να εκδώσει την πράξη, καθώς και (στις προσημειώσεις) σχέδιο της πράξης που ζητούμε να εκδοθεί.

Μέχρι να υπάρξουν οι αναγκαίες νομικές και τεχνικές προσαρμογές, θα εκδίδονται τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής που εκδίδαμε μέχρι σήμερα.

(α3) Θα συντάσσεται πράξη κατάθεσης της αίτησης, που θα περιέχει ΓΑΚ και ΕΑΚ, και το όνομα του δικηγόρου του αιτούντος.

(α4) Ο δικηγόρος του αιτούντος θα (μπορεί) να λαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του με αντίγραφο της πράξης κατάθεσης.

(α5) Εντός 10 ημερών (στις προσημειώσεις) ή 30 μέρες (στα κληρονομητήρια) από την ειδοποίηση του δικηγόρου που εκδίδει την πράξη, για την παραλαβή του φακέλου πρέπει να εκδίδεται η πράξη. Η ειδοποίηση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται, ότι ο δικηγόρος στον οποίο ανατέθηκε η πράξη έχει την ευθύνη να παρακολουθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που ο ίδιος δήλωσε και οι ως άνω προθεσμίες εκκινούν από την αποστολή και όχι από πότε θα αναγνωστεί το μήνυμα.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τα σωματεία σε σχέση με την ολοκλήρωση του ελέγχου του εκάστοτε φακέλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πηγαίνουμε μόνο στα Ειρηνοδικεία. Στα Πρωτοδικεία δεν πάμε ούτε για συναινετικές ανακλήσεις προσημειώσεων.

Για εξαλείψεις προσημειώσεων που ενεγράφησαν με αποφάσεις Πρωτοδικείου εφαρμόζεται η νέα διαδικασία (βλ. νέο ΚΠολΔ 208 παρ. 2) η οποία γραμματειακά υποστηρίζεται από τα Ειρηνοδικεία.

(β) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι δικηγόροι που θα εκδίδουν τις πράξεις/θα κάνουν τον έλεγχο φακέλων θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα εξής:

(β1) Θα λαμβάνουν e-mail από την Γραμματεία του Δικαστηρίου που θα τους ειδοποιεί ότι τους ανατέθηκε υπόθεση. Για κάθε υπόθεση θα αποστέλλεται ξεχωριστό e-mail. Στην περίπτωση των προσημειώσεων που κάθε φορά που έρχεται η σειρά του κάθε δικηγόρου του καταλόγου θα αναλαμβάνει περισσότερες υποθέσεις (3), η ειδοποίηση θα γίνεται με ένα email που θα περιλαμβάνει διακριτά τον ορισμό για τις 3 υποθέσεις.

(β2) Το e-mail θα περιέχει ό,τι η πράξη κατάθεσης και ειδοποίηση ότι πρέπει να εκδώσουν την πράξη ή τον έλεγχο εντός των 10 ή 30 ή 15 ημερών από την ειδοποίηση.

(β3) Θα πρέπει να μεταβούν με φυσική παρουσία στο οικείο Ειρηνοδικείο, για να παραλάβουν το φάκελο, αναζητώντας τον με βάση το ΓΑΚ/ΕΑΚ που θα αναγράφεται στο e-mail ή να δηλώσουν την άρνηση παραλαβής.

Αν καθυστερήσουν να παραλάβουν πάνω από τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης που ορίζει ο νόμος, τότε χωρίς άλλη ειδοποίηση, ο φάκελος θα ανατίθεται σε άλλον δικηγόρο του καταλόγου.

Η εναλλαγή των υποθέσεων σε περιπτώσεις σωματείων-κληρονομητηρίων για δικηγόρους διορισμένους στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα είναι ανά μία σε κάθε δικηγόρο του οικείου καταλόγου για σωματεία – κληρονομητήρια και ανά 3 υποθέσεις για δικηγόρο του ενιαίου καταλόγου προσημειώσεων – εξαλείψεων υποθηκών κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά.

(β4) Σε περίπτωση που κατά την μετάβαση και παραλαβή του φακέλου διαπιστώσουν ότι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε υποχρεούνται κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 52 ΚΠολΔ – στην οποία παραπέμπει ο ν. 5095/2024 – να αυτοεξαιρεθούν και να αρνηθούν την παραλαβή. Η άρνηση παραλαβής για το λόγο αυτό δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως «επιλήψιμη»/αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής.

(β5) Μετά την μελέτη του φακέλου εκδίδουν την πράξη (για τις προσημειώσεις και τα κληρονομητήρια) εντός της νόμιμης προθεσμίας.

(β6) Μεταβαίνουν με φυσική παρουσία στο οικείο Ειρηνοδικείο και παραδίδουν την πράξη στην γραμματεία.

(β7) Η πράξη λαμβάνει αριθμό και δημοσιεύεται από την Γραμματεία του οικείου Ειρηνοδικείου. Το Ειρηνοδικείο τηρεί την πράξη στο αρχείο του.

(β8) Ο δικηγόρος που εκδίδει την πράξη/κάνει τον έλεγχο λαμβάνει αντίγραφο της πράξης (επί προσημειώσεων και κληρονομητηρίων) ή βεβαίωση (επί σωματείων) από την Γραμματεία του Δικαστηρίου, προκειμένου να μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Στο Δικηγορικό Σύλλογο για να πληρωθεί πρέπει να προσκομίζει την άνω βεβαίωση/αντίγραφο πράξης καθώς και αντίγραφο του αντίστοιχου ειδικού γραμματίου του ν. 5095/2024, το οποίο έχει εκδοθεί για την κάθε πράξη.