Ενημέρωση για συμπερίληψη στον κατάλογο πιστοποιηθέντων μελών για την έκδοση πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 787 ΚΠολΔ.

Αξιότιμε/η συνάδελφε,

Λαμβάνοντας υπόψιν:

Α) Την ΥΑ 33305/9-5-2024

Β) Την από 15-5-2024 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Οργάνωσης των ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης

Γ) Το υπ΄ αριθ. 7829/2-6-2024 έγγραφο του ΟΠΣ Ολομέλειας

Δ) Το με αριθμ. Πρωτ. Διαβιβαστικό 59/2-6-2024 του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε συμπεριληφθεί στον κατάλογο πιστοποιηθέντων μελών για την επεξεργασία φακέλων που προβλέπεται στο άρθρο 787 ΚΠολΔ.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης