ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε και Ι

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα