Κοινή ανακοίνωση για την λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών

Στη συνέχεια της από 5.6.2020 κοιν ής επιστολής της Συντονιστικής Επιτροπής των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών και του Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου ∆ωδεκανήσου-Λαµίας-Βορείου Αιγαίου µε την οποία ζητήσαµε άµεση συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο για το ζήτηµα της ανάγκης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επαγγελµατιών που συναλλάσσονται καθηµερινά µε το ∆ηµόσιο τις ∆ΟΥ και τις λοιπές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες εξεδόθη η υπ’ αριθ. ∆ι∆Α∆/Φ.69/119/οικ.11682 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία προβλέπεται πλέον η εξυπηρέτηση µε φυσική παρουσία των πολιτών επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής.

Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ’ αρ. 113551/9.6.2020 εγκύκλιος του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Ν. Παγώνη µε την οπο ία από χθες άρχισε η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες του πρώην ΤΑΝ τόσο ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήµατος ραντεβού (8:00-10:00 και 14:00-16:00), όσο και µε φυσική παρουσία 10:00-14:00. Οι άνω εξελίξεις αποτελούν κατ ‘ αρχάς σηµαντική εξέλιξη καθώς δροµολογούν σε θεσµικό επίπεδο το ζήτηµα της επαναφοράς στην κανονικότητα τόσο του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσο και των Ασφαλιστικών Ταµείων.

Θα παρακολουθούµε καθηµερινά την εφαρµογή της άνω εγκυκλίου από τις επιµέρους δηµόσιες υπηρεσίες και θα παρεµβαίνουµε όπου ή όποτε εντοπίζουµε φαινόµενα γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας τόσο των µελών µας όσο και των πολιτών.

 

Επισυνάπτονται.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Η Κοινή Επιστολή προς τον Υπουργό Έσωτερικών