ΚΔΕΟΔ. Προκήρυξη Νομικού για Δημόσιες Συμβάσεις

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2019

Αριθμ. πρωτ.: 26155

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 (κωδ. ΣΑ Ε5191 κωδ. Πράξης ΣΑ 2016ΣΕ51910022), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020», προτίθεται να απασχολήσει για 20 ώρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έναν (1) ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας τεσσάρων (4) μηνών, έναντι αμοιβής 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του ερευνητή, η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου την 31.12.2020 (και ενδεχομένως μέχρι το 2023 εάν το έργο παραταθεί), με αμοιβή που θα αντιστοιχεί σε 968 ευρώ πλέον ΦΠΑ / μήνα.

Ο ερευνητής θα έχει την υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής καθηκόντων:

 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων επί εγγράφων ερωτημάτων αναθετουσών αρχών και απάντηση σε προφορικά ερωτήματα αναθετουσών αρχών (Help Desk)
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα, σύνταξη διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με αποδελτίωση νομοθεσίας και νομολογίας, ενημέρωση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως στην εφαρμογή του νέου Ν.4412/2016
 • Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Καλή γνώση Η/Υ

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο
 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Πρακτική εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Βαθμός πτυχίου νομικής
 • Ικανότητα ερευνητική και εργασίας σε ομάδα όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα με ειδική αναφορά στην εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι των οποίων τα προσόντα κρίνονται περισσότερο συναφή με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 21η Ιουνίου 2019, υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).