Κατασκηνωτικό πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α. θερινής περιόδου 2019

Στη συνέχεια των αποφάσεων ορισμού διαχειριστικών επιτροπών, που εστάλησαν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 30.05.2019, για την υλοποίηση της διαδικασίας αποστολής παιδιών
των δικαιούχων ενταχθέντων φορέων, τομέων, κλάδων, λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις
τους, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019, καθώς και τη σχετική
απόφαση του Δ.Σ., σας αποστέλλουμε τις καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι προσφερόμενες
θέσεις των κατασκηνώσεων ανά περίοδο (ημερομηνίες έναρξης και λήξης) και εντασσόμενο
Φορέα/Ταμείο/Τομέα, όπως μας κοινοποιήθηκαν από τη Δ/νση Προμηθειών.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση ενημερωτικού εγγράφου προς τους ενδιαφερόμενους
στο οποίο θα περιγράφεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για
τη συμμετοχή των παιδιών τους στα προγράμματα των κατασκηνώσεων που αφορούν την περιοχή
αρμοδιότητάς σας, με ειδική μνεία ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της
θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Επειδή πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι δυνατή η
υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις θα πραγματοποιηθεί με
την ανάρτηση Δελτίου Τύπου της Διοίκησης του Οργανισμού μας.
 
Τονίζουμε ότι:
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί:
Από 10/06/2019 έως 14/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α΄
κατασκηνωτικής περιόδου.
Από 17/06/2019 έως 28/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Β΄, Γ΄ και
Δ΄(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.
 
Επισημαίνουμε ότι οι ως άνω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές και αρμοδιότητα
διαχείρισης και τρόπου υποβολής των αιτήσεων έχουν οι διαχειριστικές επιτροπές των
ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται προβλέπονται από το καταστατικό κάθε
ενταχθέντα φορέα.
 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε περίπτωση αποχώρησης από την
κατασκήνωση παιδιών, πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει στην
κατασκήνωση μόνο το αντίστοιχο ποσό, που θα αναλογεί στις ημέρες παραμονής του παιδιού, όταν
το παιδί παραμείνει μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά τις δεκαπέντε (15 ) ημέρες παραμονής
και μέχρι λήξης κατασκηνωτικής περιόδου, θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό. Επισημαίνεται ότι
σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού μετά τις 12.00 μ.μ. λαμβάνεται σαν επόμενη
μέρα. Για ΑΜΕΑ καταβάλλεται δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα παραμονής των παιδιών. Σε
κάθε περίπτωση, η δαπάνη καταβάλλεται, αφού αφαιρεθούν, οι ημέρες απουσίας.
 
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε υποδείγματα αίτησης συμμετοχής και κάρτας κατασκηνωτή και τις
καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι προσφερόμενες θέσεις των κατασκηνώσεων ανά περίοδο
(ημερομηνίες έναρξης – λήξης και ώρα αποχώρησης).
Τέλος, τονίζουμε ότι η κάθε διαχειριστική επιτροπή πρέπει να χορηγήσει τόσες κάρτες συμμετοχής
όσος ο αριθμός έγκρισης ανά ταμείο σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ.
 
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προμηθειών με αρ. πρωτ. 569382/09.05.2019 ΑΔΑΜ:
19PROC004923535 και την Προκήρυξη Σύμβασης ΑΔΑ: ΨΞΥΘ465ΧΠΙ-ΓΦ0.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Βαγιούλα ΑΓΑΔΑΚΟΥ
 
Συνημμένο το πλήρες έγγραφο του ΕΦΚΑ