Καταβολή ποσού κατ’ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης

Συνημμένα η ΠΟΛ.

Συνημμένα αρχεία: