Καταστροφή σχετικών εγγράφων για αιτήσεις του Ν. 3869/10

Σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο θα προβεί στην καταστροφή των σχετικών εγγράφων που προσκομίσθηκαν για την αίτηση του Ν.3869/2010

Λεπτομέρειες  στο συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: