Καταστροφή αρχείου

Παρακαλούνται οι Δικηγόροι, το αργότερο
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15/9/2011 , να παραλάβουν τα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
που εκδόθηκαν μέχρι και το
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ,
και ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2009 ,
γιατί θα καταστραφούν, μετά το από 25/2/2011 πρακτικό επιτροπής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το υπ΄αριθμ. 1367/20-5-2011 έγγραφο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την υπ΄αριθμ. 51663/8-6-2011 Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.