ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Θ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ (σε δύο φάσεις)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.