Ηλεκτρονική Διεύθυνση εδρών Μονομελούς και Πολυμελούς και Ασφ. Μέτρων για αποστολή κοινών αιτημάτων αναβολής

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες υποβολής μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αίτημα αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’άρθρο 74§4 εδ. γ’ του ν. 4690/2020 το email 
α) του Τμήματος Γραμματέων Εδρών Πολυμελούς Πολιτικής Διαδικασίας είναι : [email protected]
β) του Τμήματος Γραμματέων Εδρών Μονομελούς Πολιτικής Διαδικασίας είναι : [email protected]
γ) του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων – Διαταγών Πληρωμής είναι: [email protected]
 
Από το Γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου