Ίδρυση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας ΔΣΘ

Ίδρυση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας ΔΣΘ

    Το ΔΣ του ΔΣΘ, στα πλαίσια των καθηκόντων του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και για τη λήψη μέριμνας για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, αφού έλαβε υπόψη του τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, στη συνεδρίαση της 21.10.2020 και μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ίδρυση και τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας των μελών του, δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων.

     Σκοποί δημιουργίας του λογαριασμού αυτού είναι  α) η κάλυψη της δαπάνης για τη μόνιμη λειτουργία ιατρείου στο χώρο του δικαστικού μεγάρου, στελεχωμένου με ιατρό και νοσηλευτή, β) η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα μέλη του σε περίπτωση συνδρομής de jure ή de facto έκτακτης και απρόβλεπτης γενικής αδυναμίας άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, αντίστοιχες με τις συνθήκες αναστολής δραστηριότητας λόγω πανδημίας και γ) η παροχή οικονομικών βοηθημάτων στα μέλη του και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων υγείας, εφόσον αποδεδειγμένα αυτά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη σχετική δαπάνη. Κύριος πόρος του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας του ΔΣΘ θα αποτελέσει εισφορά ύψους: α) 0,5 ευρώ για γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής έως 100 ευρώ,  β) 1 ευρώ για γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής από 101 έως 500 ευρώ και γ)  2 ευρώ για γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής από 501 ευρώ και άνω, με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2021, η οποία αποφασίσθηκε με αυξημένη πλειοψηφία του ΔΣ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων.

    Σημειώνεται ότι αντίστοιχη μέριμνα έχουν λάβει κατά το παρελθόν άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών από το έτος 2010, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου κ.α.

 

               Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                     Πέτρος Ε. Σαμαράς