Η πληρωμή δαπανών ενοικίων δικηγορικών γραφείων θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Συναδέλφους ότι:

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4646/2019 από 1/1/2020 και έπειτα, οι δαπάνες ενοικίων (έδρας, υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ.) θα πρέπει να γίνονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής (π.χ. e-banking, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) για να αναγνωρίζονται και να μην αναμορφώνονται, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ακαθάριστα έξοδα της επιχείρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ιε΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4646/2019, οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, από 01/01/2020 δεν μπορούν να εκπέσουν από τα έσοδα των επιχειρήσεων και δεν υπολογίζονται ως έξοδο.